Obchodné podmienky

Toto sú vzorové texty, ktoré môžete prepísať vlastným obsahom.

Základné údaje:

Predávajúci:

Alfa office s.r.o.

Kazanská 5

821 06 Bratislava

IČO: 35955333

DIČ: 2022059314

IČ DPH: SK2022059314

Predávajúci je platcom DPH.

Prevádzka internetového e-shopu na adrese: http://www.alfaoffice.sk

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s firmou Alfa office s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Tovar:

Tovar, ktorý sa nachádza v ponuke na internetových stránkach elektronického obchodu http://www.alfaoffice.sk predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť aj ilustračné. Ak je obrázok ilustračný predavajúci ma povinosť o tomto kupujúceho neodkladne informovať. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Základné ustanovenia:

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e‐mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.


Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e‐mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.alfaoffice.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená s DPH.

Kúpnu cenu hradí Kupujúci:

  1. faktúrou

  2. dobierkou Slovenskej pošty alebo kuriérnej spoločnosti v hotovosti pri prevzatí tovaru

  3. v hotovosti, osobne pri prevzatí tovaru


Faktúra je vystavená Predávajúcim na kúpnu cenu, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky alebo odovzdaná osobne pri prevzatí tovaru, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. V kúpnej cene podľa bodu Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného sadzobníka.

 

Spôsob a cena dopravy pre Slovensko:

        1. osobné prevzatie              bezplatné
        2. pošta dobierka                  4,50 € s DPH (3,75 € bez DPH)
        3. pošta predfaktúra             3,60 € s DPH (3,-€ bez DPH)
        3. kuriér dobierka                  6,30 € s DPH (5,25 € bez DPH)
        4. kuriér predfaktúra             4,80 € s DPH  (4,-€ bez DPH)
 
Tovar tažší ako  5 kg neposielame Slovenskou poštou!!
Tovar posielame iba pre Slovensko a Českú republiku.​​​​​​
Tovar do Českej republiky posielame iba po platbe vopred.

Presnú cenu dopravy pre zasielky do Českej republiky riešime individuálne, žiadajte na alfaoffice@alfaoffice.sk.


Základné práva a povinnosti predávajúceho:
dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom.Má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

 

Základné práva a povinnosti kupujúceho:

je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a riadne zaň zaplatiť

je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami - uvedenom pri objednávaní tovaru
 

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Alfa office,s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 

Ochrana súkromia:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, fakturačnú adresu vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu).

 

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

 

Záverečné ustanovenia:

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.