Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto záručné a reklamačné podmienky platia pre nákup a uplatnenie reklamácie v internetovom obchode alfaoffice.sk a upravujú vzťah medzi mojou spoločnosťou Alfa office,s.r.o. , Kazanská 5, 82106 Bratislava  (ďalej len ,,predávajúci") a koncovým zákazníkom (ďalej len ,,kupujúci"). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom. 

1.2. Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

 

II. Povinnosti a práva kupujúceho

2.1. Odberateľ a /alebo zákazník je povinný ihneď pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je odberateľ a/alebo zákazník povinný reklamovať písomne ( vrátane zaslania e-mailu) ihneď, najskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácií je odberateľ a/alebo zákazník povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.
2.2 Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočne reklamácie nebudú akceptované.
2.3 Keď zákazník, ktorý je v zmysle zákona č. Zákona č. 102/2014 Z. z..o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na zákonov, už prevzal objednaný tovar, je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar do 14 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia.
2.4 V prípade, ak zákazník prevzal objednaný tovar a odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o zásielkovom predaji, je povinný tovar vrátiť v originálnom nepoškodenom balení.
2.5 Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. V prípade, ak zákazník vráti objednaný tovar akokoľvek poškodený  či opotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný resp. odovzdaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený s takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená zákazníkom za objednaný tovar. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka a reklamácia je spoločnosťou Alfa office, s.r.o. uznaná za oprávnenú.
2.6 Zákazník je zároveň povinný v odstúpení kúpnej zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť už uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci uhradí zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu a/alebo preukázateľne vynaložené náklady do 14 dní odo dňa vrátenia objednaného tovaru v neporušenom stavbe. Pre vrátenie uhradenej sumy musí byť tovar vrátený predávajúcemu v predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodený a kompletný, vrátene všetkých súčiastok, príslušenstva, dokladov prislúchajúcich k tovaru a originálneho obalu.
2.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný, neúplný alebo poškodený. 
2.8 Zákazník je povinný tovar vrátiť buď osobne, alebo odoslaním na adresu predávajúceho ( tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude zákazníkovi vrátený na jeho náklady späť)

2.9 pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u zákazníka náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.
2.10 Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:

-  oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení
- oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť
- v prípade potreby vykonať registráciu u výrobcu, resp. distribútora zariadenia     

III. Uplatnenie záruky

3.1 Na dodávaný je tovar je odberateľovi a /alebo zákazníkovi poskytnutá záručná lehota stanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Na vyberané druhy tovaru je poskytovaná záručná lehota dlhšia. Individuálna záručná doba je vždy uvedená v katalógu predávajúceho v popise konkrétneho tovaru. Ak nie je v katalógu na internetovej stránke predávajúceho http://www.alfaoffice.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov, pri predaji v zmysle obchodného zákonníka (predaj na IČO) je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo mňa prevzatia tovaru odoberateľom a/alebo zákazníkom.
3.2 Poskytnutá záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné vady tovarov alebo iné skryté vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardným a vhodným spôsobom v závislosti od povahy takéhoto tovaru.
3.3 Odoberateľ a/alebo zákazník môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou, alebo osobne na adresu predávajúceho uvedenú na adrese
http://www.alfaoffice.sk
 3.4 K reklamovanému tovaru odberateľ a/alebo zákazník priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru- faktúru, záručný list a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovať tovar je vhodné odovzdať v originálnom obale vrátane príslušenstva. Tovar je možné reklamovať aj bez originálneho obalu, pričom treba dbať aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave
3.5 V prípade neoprávnenej reklamácie sa odberateľ a/alebo zákazník zaväzuje uhradiť spoločnosti Alfa office, s.r.o. náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie.
3.6 Lehota na vybavenie reklamácie poškodeného tovaru je 30dní